Jouw dagelijkse producten bewust een beetje duurzamer | Vandaag besteld voor 15.00 uur dezelfde dag verstuurd | Brievenbuspakketje €4,95 | Pakketje €6,75 | Gratis verzenden boven de €50
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Bewust Duurzamer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlemmermeer onder nummer 51028654.

Bewust Duurzamer
BTW id:  NL002056913B15
Bankrekening: IBAN: NL52 INGB 0007 5829 32
BIC: INGBNL2A
Email: [email protected]


Website: http://www.bewustduurzamer.nl

 

Voorwaarden algemeen Bewust Duurzamer om beide partijen te beschermen.

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bewust Duurzamer en op alle met u (afnemers van producten van Bewust Duurzamer) gesloten overeenkomsten.

1.2 Deze voorwaarden gelden ook voor markten en fairs met uitzondering van de artikelen 2 (bestellen) en 7 (retourrecht).

1.3 Verkoop via de website van Bewust Duurzamer (www.BewustDuurzamer.nl) valt ook onder deze voorwaarden.

1.4 Voor alle overeenkomsten die u met ons aangaat geldt de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

 

 1. Bestellen en Overeenkomst

2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel (www.Bewust Duurzamer.nl) of een email. U gaat hiermee automatisch akkoord met onze voorwaarden.

2.2. Indien u via email bestelt, ontvangt u van ons een bevestiging per email met de betaalinstructies.

2.3 Bewust Duurzamer hanteert geen minimum bestelbedrag. Bewust Duurzamer heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

2.4 De verzending wordt afgehandeld door PostNL. De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden.

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bewust Duurzamer uw bestelling in ontvangst heeft genomen..

 

 1. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van Bewust Duurzamer zijn de actuele prijzen. Fouten voorbehouden.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Bewust Duurzamer bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 21% BTW, exclusief verzendkosten.

3.4 Bewust Duurzamer is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

 

 1. Levering

4.1 Bewust Duurzamer bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden.

4.2 Bewust Duurzamer hanteert de actuele pakketpost tarieven van PostNL.

4.3 Bewust Duurzamer handelt de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.

4.4 Iedere bestelling wordt in een keer verstuurd. Bewust Duurzamer voert geen nalevering uit.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Bewust Duurzamer in overleg met u trachten een vergelijkbaar artikel te leveren.

4.6 Kosten die gemaakt moeten worden voor het opnieuw verzenden van een product wegens een ongeldig opgegeven adres of omdat een pakket niet afgeleverd kon worden zijn voor kosten van de koper.

4.7. Ons streven is, na ontvangst van uw betaling binnen 1 a 2 werkdagen verzenden. Levering of leveringstermijnen zijn pas dan bindend wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4.8. Uw bestelling wordt door PostNL verstuurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging van de postbezorging

4.9 Bewust Duurzamer bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden.
 

 1. Betaling

5.1  U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen inclusief de door Bewust Duurzamer berekende verzendkosten.

5.2. De betaling dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op ING NL52 INGB 0007 5829 32 t.n.v. Bewust Duurzamer te Nieuw Vennep o.v.v. uw naam en bestelnummer.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Bewust Duurzamer, totdat u aan al uw (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Bewust Duurzamer is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Bewust Duurzamer zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

 

 1. Bedenktijd en Retourrecht

7.1 U heeft het recht door Bewust Duurzamer geleverde artikelen binnen 14 werkdagen, na ontvangst van alle artikelen van uw bestelling, te retourneren.  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.

7.2 Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  aan ons kenbaar te maken. Het kenbaar maken dient u te doen middels het retourformulier. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten wordt binnen 14 dagen na de retour melding terug gestort. 

7.3 Wanneer de door Bewust Duurzamer afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel zijn voor uw (de consument) rekening


 1. Persoonsgegevens

8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Bewust Duurzamer opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Bewust Duurzamer uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi of mailings. Uiteraard hanteert Bewust Duurzamer bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.


 1. Aansprakelijkheid

9.1 Bewust Duurzamer is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.2 De aansprakelijkheid van Bewust Duurzamer is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

 

 1. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Bewust Duurzamer is gevestigd bevoegd, tenzij Bewust Duurzamer voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest

10.3 Tevens is het mogelijk om geschillen aan te melden via het Europees ODR platform

Bewust Duurzamer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlemmermeer onder nummer 51028654.

  

 1. Overmacht
  Bewust Duurzamer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bewust Duurzamer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Bewust Duurzamer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bewust Duurzamer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Bewust Duurzamer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Aansprakelijkheid en Garantie
Bewust Duurzamer garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Bewust Duurzamer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bewust Duurzamer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bewust Duurzamer) deze gebreken onmiddellijk per email te melden aan Bewust Duurzamer. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Bewust Duurzamer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking  en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Bewust Duurzamer gegrond worden bevonden, zal Bewust Duurzamer naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bewust Duurzamer en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bewust Duurzamer) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering] gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bewust Duurzamer voor enige andere vorm van schade van Bewust Duurzamer is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bewust Duurzamer in gebreke is;  B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bewust Duurzamer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; C) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Bewust Duurzamer is echter nooit aansprakelijk voor problemen met of voortvloeiend uit gebruik van de artikelen.

 

Disclaimer

Bewust Duurzamer streeft ernaar de op deze website vermelde informatie zo up-to-date mogelijk te houden. Bewust Duurzamer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. De gegevens op onze website zijn puur informatief.

 

Tips

Voor opmerkingen en suggesties omtrent onze website kunt u ons mailen op [email protected] 
Wij stellen uw tips zeer op prijs.

 

Copyright

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bewust Duurzamer.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »